4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Rozumíme tomu, s jakými emocionálními a finančními obtížemi se musí člověk potýkat po ztrátě někoho blízkého. S životním pojištěním Jistota pro mé blízké můžete získat až 200 000 Kč, abyste pomohli svým nejbližším důstojně se s Vámi rozloučit, s klidem a bez finančních starostí. Rovněž se ujistíme, že výplatu pojistného plnění získají do 24 hodin od dodání potřebných dokumentů.

map

Dostupné měsíční pojistné se nikdy nezvýší - doživotní pojistka

map

Zvolte si pojistnou částku od 20 000 do 200 000 Kč

map

Finanční prostředky jsou vyplaceny do 24 hodin od dodání všech dokumentů potřebných pro schválení pojistné události

map

Dostupné pro všechny obyvatele ČR ve věku 40-85 let - nemůžete být odmítnuti

map

Žádné zdravotní prohlídky ani dotazníky při uzavření pojistky

map

Abychom Vám to ještě více usnadnili, můžete si toto pojištění sjednat z pohodlí domova

Zvolte si Dvojité pojistné plnění v případě nehody a buďte si jisti, že Vaši blízcí obdrží dvojnásobek Vámi zvolené pojistné částky

Pojistěte se s partnerem a získejte výhodnější pojistné

Pro hlavní prvky pojištění, podrobnosti, výjimky a informační dokument PID se podívejte na tento dokument.

Čtěte více…
 • Celoživotní rizikové pojištění Jistota pro mé blízké je poskytováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, reg. číslo 101001, členem nezávislé evropské pojišťovací skupiny, která nabízí širokou škálu pojištění pro všechny zákaznické segmenty na evropském trhu. Společnost Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited sídlí na adrese Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, je pod dohledem Gibraltar Financial Services Commission a provozuje svou činnost v souladu s veškerou platnou českou a evropskou legislativou týkající se pojišťovnictví (dále jen „pojistitel“).

  Celoživotní rizikové pojištění Jistota pro mé blízké zprostředkovává společnost 4Life Direct Insurance Services s.r.o., IČ 47 894 288 se sídlem Štetinova 4, 811 06 Bratislava, podnikající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu 4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, IČ 055 73 190, se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 (dále jen “4Life Direct”). 4Life Direct je pojišťovací zprostředkovatel, který od svého založení v roce 2009 poskytl služby již více než dvěma milionům klientů po celé Evropě. 4Life Direct podniká v souladu s českým právním řádem a je zapsán ve veřejně přístupném registru pojišťovacích zprostředkovatelů, který vede Česká národní banka, pod registračním číslem 900990PZ-SK.

 • Životní pojištění Jistota pro mé blízké mohou uzavřít všichni obyvatelé České republiky, kteří jsou ve věku 40 až 85 let. Pro poskytnutí služby nejsou vyžadovány žádné lékařské prohlídky ani nejsou kladeny žádné otázky týkající se pojištěncova zdraví.

 • Pojistné plnění je k dispozici od 20 000 do 200 000 Kč. Vždy si můžete dodatečně upravit výši svého pojistného plnění, a to oběma směry v uvedeném rozsahu. Bez ohledu na to, kolik máte s pojistitelem uzavřeno pojistných smluv o životním pojištění, celkové maximální pojistné plnění za jednoho pojištěného nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč.

 • Můžete si vybrat, zda sjednáte životní pojištění pouze pro vás, nebo zda zahrnete i svého životního partnera. Můžete rovněž pojistit ostatní členy své rodiny, například své rodiče nebo prarodiče.

 • Výše měsíčního pojistného, kterou budete platit, bude záležet na vašem věku, výši zvoleného pojistného plnění a na způsobu, jakým budete své pojistné hradit. Zavolejte nám na telefonní číslo 800 022 561 a my vám poskytneme konkrétní nabídku připravenou na míru vaší osobě.

 • Rizikové životní pojištění Jistota pro mé blízké poskytne vaší rodině finanční podporu v případě vašeho úmrtí, což jí může pomoci uhradit výdaje spojené s vaším pohřbem a další nepředvídané náklady v závislosti na výši pojistného plnění, které si zvolíte.

  Ztráta milované osoby je velmi nepříjemný životní zážitek. Bez důkladné přípravy může mimo jiné přinést finanční problémy. Rostoucí ceny pohřbů a lékařské péče v kombinaci s nutností splácet dluhy a jiné závazky se může pro vaši rodinu stát neočekávaným břemenem.

  Pomocí životního pojištění Jistota pro mé blízké můžete zajistit, že vaše rodina v případě vašeho úmrtí obdrží dodatečnou finanční podporu, což jí umožní vyrovnat závazky, které po sobě zanecháte

 • Nikdo neví, co se může stát. Čím dříve si sjednáte životní pojištění, tím dříve budete mít jistotu, že v případě vaší smrti, ať už z důvodu nemoci nebo náhodného úrazu, bude vaše rodina dostatečně chráněna v okamžiku, kdy to bude potřeba. A to není vše: protože je výše měsíčního pojistného vypočítávána na základě vašeho věku a zvolené částky pojistného plnění, čím dříve se pojistíte, tím nižší bude měsíční pojistné!

 • Nikoliv. Vaše pojistné vycházející z tohoto životního pojištění se nikdy nebude zvyšovat bez ohledu na to, jak dlouho budete pojištěni. Vyberete si částku pojistného plnění, která bude vyhovovat vašim potřebám, a pojistné, které budete jednou měsíčně platit. Je to tak jednoduché.

 • Ne! Na rozdíl od jiných životních pojištění, rizikové životní pojištění Jistota pro mé blízké nevyžaduje žádné lékařské vyšetření a nebudeme vám při vaší žádosti o uzavření pojistné smlouvy pokládat žádné otázky týkající se vašeho zdraví..

 • Chápeme, že se jedná o těžké období, a proto se snažíme nastavit žádost o výplatu pojistného plnění tak, aby byla pokud možno co nejjednodušší. Abyste se mohli přihlásit o výplatu, zavolejte nás na číslo 225 985 400 a některý z našich specialistů na výplatu pojistného plnění vás jemně, ale profesionálně provede celým procesem, který bude potřeba. Jedná se o dobu, kdy je potřeba, abychom vám pomohli – a to je také přesně to, co jsme připraveni udělat.

  Základními dokumenty, které budeme pro výplatu pojistného plnění požadovat, jsou vyplněný formulář pro hlášení pojistné události a ohledací list – sdělení lékaře o příčině úmrtí nebo jiná lékařská zpráva, v níž jsou jasně uvedeny okolnosti a příčiny úmrtí. V závislosti na okolnostech nicméně můžeme požadovat i jiné dokumenty.

 • Můžete se spolehnout, že jakmile obdržíme kompletní žádost o výplatu pojistného plnění, včetně veškerých požadovaných dokumentů, bude příkaz k výplatě pojistného plnění zadán do 24 hodin od obdržení této kompletní žádosti (tato lhůta nezahrnuje soboty, neděle a státní svátky).

 • Nejlepší je uložit informace o životním pojištění u důvěryhodného člena rodiny nebo blízkého přítele.

 • Nikoliv, nicméně výplata pojistného plnění je v průběhu prvních 24 měsíců trvání životního pojištění omezena. Jelikož nabízíme životní pojištění bez vyžadování jakýchkoliv lékařských vyšetření a otázek na vaše zdraví, existuje úvodní období v délce 24 měsíců ode dne vzniku životního pojištění, v rámci něhož vám bude vyplaceno plné pojistné plnění pouze v případě úmrtí pojištěného následkem nehody. Pokud bude během úvodního období podána žádost o výplatu pojistného plnění v důsledku úmrtí pojištěného z jiných příčin než nehody, bude vyplaceno pojistné plnění rovnající se 100% zaplaceného pojistného. Nicméně po uplynutí tohoto úvodního období jste pojištěni proti úmrtí způsobenému nehodou, nemocí nebo přirozenými příčinami tak, jak je uvedeno ve Všeobecných pojistných podmínkách, s výjimkou případů úmrtí, v nichž je odpovědnost pojistitele vyloučena.

 • Úmrtí v důsledku nehody znamená úmrtí pojištěného přímo způsobené neočekávanou a náhlou událostí, která nastala po datu uzavření pojistné smlouvy, přičemž pojištěný ji nemohl ovlivnit, a která vznikla (ať už z jakéhokoliv důvodu) působením vnějších vlivů. Takové úmrtí nesmí být způsobeno zdravotním stavem pojištěného a musí nastat nejpozději do 180 dní od nehody.

 • V případě, že se jakkoliv změní vaše finanční situace, informujte nás co nejdříve a upravíme vaši pojistnou smlouvu tak, aby co nejlépe odpovídala vašim potřebám.

 • Jakmile sjednáte pojistnou smlouvu se zprostředkovatelem pojištění 4Life Direct, jste pojištěni od data uvedeného na pojistce. V průběhu prvních 24 měsíců trvání životního pojištění je částka pojistného plnění vyplácena pouze v případě úmrtí pojištěného v důsledku nehody. V ostatních případech je v průběhu prvních 24 měsíců trvání životního pojištění splatné pojistné plnění omezeno na částku rovnající se 100% zaplaceného pojistného.

 • Životní pojištění zaniká úmrtím osoby pojištěné na základě pojistné smlouvy či neuhrazením pojistného, nebo končí, pokud se rozhodnete vy nebo pojistitel pojistnou smlouvu vypovědět či od ní odstoupit.

 • Pojistné je nutné platit ke dni splatnosti. Může být hrazeno prostřednictvím poštovních poukázek (složenky), inkasem z bankovního účtu nebo platebním dokladem SIPO.

  Pokud bude pojistné řádně hrazeno, životní pojištění zůstává v platnosti až do konce života. V závislosti na tom, jak dlouho budete naživu, může celkové zaplacené pojistné převýšit částku pojistného plnění, na niž jste pojištěni.

  • Ano, jako v případě jakékoliv pojistné smlouvy existují výjimky, na které se krytí tímto životním pojištěním nevztahuje. Doporučujeme vám pročíst si důkladně Všeobecné pojistné podmínky dostupné na adrese www.4lifedirect.cz a ujistit se, že tento produkt splňuje vaše požadavky a potřeby.
  • Konkrétní výjimky z odpovědnosti pojistitele obsahují:
   1. Smrt pojištěného způsobená sebevraždou, včetně sebepoškození, a to v období do dvou let od ode dne uzavření pojistné smlouvy;
   2. Úmrtí do dvou let ode dne uzavření pojistné smlouvy v případě, že smrt pojištěného nastane pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo léků, které ovlivňují schopnost uvažování, s výjimkou léků předepsaných lékařem;
   3. Smrt pojištěného v případě, že zesnulý zemře při aktivní účasti na trestném činu, nebo;
   4. Smrt pojištěného, která nastane při válečném aktu nebo teroristickém útoku;
   5. Pojistné plnění nebude vyplaceno osobě, která úmyslně přispěla k úmrtí pojištěného.
 • Pokud se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu odstoupit od uzavřené pojistné smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení pojistky, jakožto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, máte právo na navrácení veškerého uhrazeného pojistného. V případě pozdější výpovědi pojistné smlouvy se vám zaplacené pojistné vracet nebude, protože se nejedná o životní pojištění s rezervotvornou složkou.

 • Opravdu doufáme, že tato potřeba nikdy nenastane, nicméně pokud se nám nepodaří dostát našemu slovu, že vám poskytneme skvělou službu, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 225 985 400, na emailové adrese klient@4lifedirect.cz nebo nám můžete napsat na adresu Klientského centra 4Life Direct:

  4Life Direct Insurance Service s.r.o., odštěpný závod
  Oasis Florenc
  Pobřežní 394/12
  186 00 Praha 8

  Můžete rovněž podat stížnost přímo u pojišťovny Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited na následující adrese:

  Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.

  A pokud byste měli pocit, že zpracování vaší stížnosti není uspokojivé, můžete rovněž nahlásit svou stížnost u České národní banky na následující adrese:

  Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Dále se můžete obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z pojistné smlouvy na Finančního arbitra (https://www.finarbitr.cz/cs/).

 • Jakmile nám bude předložena kompletní žádost o výplatu pojistného plnění, včetně veškerých požadovaných dokumentů, vyplatíme částku pojistného plnění obmyšlené osobě, kterou uvedete při sjednání životního pojištění.

 • Nikoliv, nejedná se o investiční životní pojištění, nýbrž o rizikové životní pojištění s vyloučením práva na odkupné, a proto nemá v žádném bodě svého trvání žádnou peněžní hodnotu k možnému výběru. Pouze pokud od své pojistné smlouvy odstoupíte během prvních 30 dní ode dne obdržení pojistky, máte právo na navrácení veškerého uhrazeného pojistného.

 • Ano, v závislosti na tom, jak dlouho budete žít, se může stát, že na pojistném zaplatíte víc, než jaká je částka sjednaného pojistného plnění, na kterou jste pojištěni.

 • Pokud máte otázky týkající se životního pojištění Jistota pro mé blízké nebo jiného pojistného produktu pojistitele nabízeného prostřednictvím 4Life Direct, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře – zanechte prosím své kontaktní údaje, abychom vám mohli zavolat zpět!

  Případně můžete zavolat přímo na zákaznickou linku 4Life Direct 225 985 400. Rádi vám zodpovíme vaše otázky.

  Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00.

Všechny dokumenty k produktu včetně VPP můžete nalézt v sekci Dokumenty ke stažení (Odkaz)

K vyřízení škodní události potřebujeme: