Jste na Facebooku? Nezapomeňte nás sledovat!

Zásady ochrany osobních údajů společnosti

V těchto zásadách ochrany osobních údajů je uvedeno, jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, kdo je zpracovává, jak je
používáme a s kým je sdílíme. Naše společnost zajišťuje distribuci spotřebitelského pojištění a další s tím související činnosti.
Upozorňujeme, že své osobní údaje nám poskytujete buď dobrovolně, nebo je poskytnutí vašich osobních údajů vyžadováno právními
předpisy, které upravují naši činnost. Tyto osobní údaje a informace jsou však důležité pro poskytování našich služeb. Pokud si nepřejete
požadované informace poskytnout, pravděpodobně nebudete moci využít naše služby.
Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Domníváme se, že pečlivé nakládání s osobními údaji je důležité pro udržení dlouhodobého
vztahu založeného na důvěře. Proto se našim zákazníkům snažíme s ohledem na nakládání s osobními údaji nabídnout vysoký standard.
Zpracování vašich osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (s účinností do 24. května
2018) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
„GDPR“) s účinností ke dni 25. května 2018.

KDO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?
Správce
Společnost 4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika,
IČO: 05573190, která je odštěpným závodem společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Dunajská 8, Bratislava,
PSČ 811 08, Slovenská republika, IČO: 47894288 (dále jen „4Life Direct“).
Společnost 4Life Direct může mít rovněž postavení zpracovatele (tj. zpracovávat vaše osobní údaje jménem pojišťovny).
Kontaktní údaje společnosti 4Life Direct: 4Life Direct, Oasis Florenc, Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Tomáš Čermák, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha dpo.4lifedirect@weinholdlegal.com.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
2.1 Zpracováváme především osobní údaje, které jste nám poskytli. To zahrnuje zejména níže uvedené osobní údaje:
(i) jméno a příjmení,
(ii) adresu,
(iii) datum narození,
(iv) e-mailovou adresu,
(v) telefonní číslo,
(vi) IP adresu, kterou používáte pro návštěvu našich internetových stránek a datum a dobu trvání návštěvy.
2.2 Dále zpracováváme informace, které získáme:
(i) při vašem využití našich služeb,
(ii) od třetích osob v souvislosti s naším smluvním vztahem (je-li relevantní),
(iii) z veřejně přístupných rejstříků a
(iv) díky tzv. „cookies“ a obdobným technologiím (více informací o „cookies“ naleznete v článku 7 níže).

ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM ZÁKLADĚ?
3.1 Zpracováváme především vaše osobní údaje a osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete (zejména osobní údaje pojištěné
osoby a/oprávněné osoby):
(i) pro účely smluvního vztahu,
(ii) na základě zákonného oprávnění a
(iii) na základě oprávněného zájmu.
K takovému zpracování může dojít ze zákona (tj. i bez vašeho souhlasu).
1/5
4Life Direct
Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
tel.: 225 985 400 www.4lifedirect.cz
klient@4lifedirect.cz
3.2 Dále vaše osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely, u nichž je vyžadován váš souhlas:
(iv) reklamní účely (jak ve vztahu k naší společnosti, tak ve vztahu ke třetím osobám),
(v) produktové průzkumy,
(vi) analýza dat a profilování,
(vii) statistické účely,
(viii) sledování a analýza trendů a využití,
(ix) zlepšení cílené reklamy a měření,
(x) posouzení kvality poskytovaných služeb a
(xi) vaše personalizace a tím i personalizace vaší klientské zkušenosti.
Zpracování osobních údajů týkající se návštěv našich internetových stránkách
3.3 Pro přístup k volně dostupným informacím zveřejněným na internetových stránkách www.4lifedirect.cz není poskytnutí osobních
údajů nutné. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se použití internetových stránek jsou uvedena zvlášť v zásadách
o souborech cookies. (Viz článek 7 níže).
Údaje získané při kontaktování ze strany klientů
3.4 Právním základem pro zpracování údajů, které se týká osobních údajů poskytnutých na kontaktní stránce, je dobrovolný souhlas
dotčené osoby. Osobní údaje mohou být zpracovány především, pokud dotčená osoba k takovému zpracování udělila svůj souhlas
– dobrovolně, rozhodně a poté, co se odpovídajícím způsobem informovala.
3.5 Účelem zpracování osobních údajů poskytnutých prostřednictvím kontaktní stránky je pravidelně telefonicky a e-mailem
poskytovat informace o produktech pojištění nabízených společností 4Life Direct a informace o speciálních nabídkách
a akcích.
Zpracování údajů týkající se plnění pojistných smluv, posouzení pojistných událostí a vyřizování stížností
3.6 Zpracování vašich osobních údajů je založeno na plnění pojistné smlouvy a zákonném oprávnění v souladu se zákonem
č. 38/2004 sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (zákon o pojišťovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), v platném znění. Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme jako zpracovatel
údajů jménem pojišťovny, jejíž produkt je předmětem pojistné smlouvy, kterou jste s pojišťovnou uzavřeli na základě souhlasu
se zpracováním osobních údajů.
3.7 Účelem zpracování vašich osobních údajů může být
(i) plnění našich smluvních práv a povinností,
(ii) plnění služeb finančního zprostředkovatele,
(iii) identifikace klienta či zástupce a ověření identifikace,
(iv) ochrana a výkon našich práv vůči klientům,
(v) dokumentace naší činnosti,
(vi) provádění dohledu ze strany orgánů a
(vii) plnění našich povinností vyplývajících z platných právních předpisů.
Zpracování údajů cílené na přímé získání obchodní příležitosti:
3.8 Společnost 4Life Direct se zabývá činností přímého získávání obchodních příležitostí (přímý marketing), které je rovněž založeno
na souhlasu dotčené osoby, k němuž dochází při zaznamenání osobních údajů.
3.9 Účelem zpracování osobních údajů je zajistit, aby zpracovatelé údajů mohli na jedné straně zahájit personalizované dotazování
s cílem přímého získání obchodní příležitosti a na straně druhé zasílat dotčeným osobám reklamní sdělení prostřednictvím
e-mailu, poštovních služeb či jakéhokoli jiného zařízení osobní komunikace.
Akce, loterie:
3.10 Společnost 4Life Direct může případně organizovat akce a loterie, v souvislosti s nimiž zpracovává údaje pro účely posouzení
vhodnosti žadatelů ve vztahu k podmínkám účasti, pro účely losování a informování výherců, předání a zveřejnění výhry a dále
pro účely předcházení případným nepodloženým nárokům vůči společnosti 4Life Direct týkajících se loterie.
3.11 V případě loterie mohou být jméno výherce a jeho výhra zveřejněny na internetových stránkách, facebookové stránce či jakémkoli
jiném elektronickém fóru společnosti 4Life Direct, pokud k tomu dotčená osoba udělila svůj výslovný souhlas.
3.12 Přesný rozsah zpracovaných osobních údajů je vymezen v příslušných pokynech / zásadách týkajících se akcí nebo loterií
a v související papírové nebo elektronické přihlášce k účasti.
3.13 Zpracování údajů je založeno na dobrovolném souhlasu dotčené osoby, který poskytne při podpisu přihlášky k účasti nebo formou
prohlášení v elektronickém rozhraní; bude se však mít za to, že dotčená osoba souhlas poskytla rovněž na základě své účasti
v loterii a/nebo akci. Souhlas se vztahuje na zveřejnění jména výherce a předmětu výhry dle ustanovení výše.
2/5
3.14 Pokud společnost 4Life Direct pověří organizací a realizací loterie nebo akce třetí osoby, budou považovány za zpracovatele
našich údajů tyto třetí osoby. Zpracovatelé údajů provádí operace týkající se zpracování osobních údajů pro účely organizace
a realizace loterií a akcí; předmětné osobní údaje nespravují ani nezpracovávají pro osobní účely. Informace o osobě,
která je zpracovatelem údajů, uvádíme v zásadách týkajících se příslušné akce nebo loterie.

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?
Vaše informace budeme případně sdílet níže uvedeným způsobem:
Zpracovatelé
4.1 Zpracováním osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu – zpracovatele, jehož sídlo se nachází ve státech Evropské unie nebo
Evropského hospodářského prostoru. Zpracovatelé budou zpracovávat vaše osobní údaje jménem společnosti 4Life Direct
a v souladu s jejími pokyny. S každým zpracovatelem uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů. Tato smlouva zpracovatele
zavazuje k dodržování veškerých platných právních předpisů a zajištění vysoce kvalitní péče při zpracování ve stejném rozsahu,
v jakém ji zajišťuje společnost 4Life Direct.
4.2 Mezi externí nezávislé poskytovatelé služeb patří lékaři, bezpečnostní pracovníci, účetní, pojistní matematici, auditoři, znalci,
právníci a další externí odborní poradci; poskytovatelé cestovních a lékařských služeb; poskytovatelé služeb klientského centra;
poskytovatelé počítačových systémů, podpory a hostingových služeb; poskytovatelé tiskových, reklamních a marketingových
služeb, služeb výzkumu trhu a analytických služeb; banky a finanční instituce, které spravují naše účty; správci nároků třetích
osob; poskytovatelé služeb správy dokumentů a záznamů; osoby pověřené šetřením a likvidací nároků; stavební poradci; inženýři;
inspektoři; porotní konzultanti; překladatelé; a obdobní nezávislí dodavatelé a poskytovatelé externích služeb, kteří společnosti
poskytují součinnost při provádění její obchodní činnosti.
Předávání osobních údajů do zahraničí (v rámci koncernu)
4.3 Jsme oprávněni umožnit přístup k osobním údajům, předat osobní údaje nebo svěřit jejich zpracování jiným společnostem,
které jsou součástí koncernu 4Life Direct pro tytéž účely, jež jsou uvedeny v odstavci 3.1 výše. Všechny společnosti, které
jsou součástí koncernu 4Life Direct, dodržují veškeré platné právní předpisy a zajišťují vysoce kvalitní péči zpracování
osobních údajů v rozsahu, v jakém ji zajišťuje společnost 4Life Direct. Koncern 4Life Direct zahrnuje tyto společnosti:
i. společnost 4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00,
Česká republika, IČO: 05573190, která je odštěpným závodem společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o. sídlem
Dunajská 8, Bratislava, PSČ 811 08, Slovenská republika, IČO: 47894288,
ii. společnost 4Life Direct Kft. se sídlem na adrese 1138 Budapešť, Madarász Viktor u. 47-49, identifikační číslo společnosti:
01-09-989231,
iii. společnost 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Dunajská 8, Bratislava, PSČ 811 08, Slovenská republika,
IČO: 47894288 a
iv. společnost 4Life Direct sp. z o.o. se sídlem na adrese ul. Chmielna 132/134, 00-805 Varšava, identifikační číslo společnosti:
0000313549,
v. společnost 4Life Direct International Management Service Limited se sídlem na adrese 3rd Floor, 114a Cromwell Road,
Kensington, Londýn SW7 4AG, Spojené království, identifikační číslo společnosti: 08049507
vi. společnost 4Life Direct Hellas se sídlem na adrese Lagoumitzistr 24, Kallithea, PC: 17671, Řecko, zapsaná v Komoře
obchodního rejstříku pod číslem 366440.
4.4 Místo zpracování je chráněno centrálním elektronickým systémem, který je napojený na soukromou bezpečnostní agenturu.
Právní důvody
4.5 Osobní údaje jsme oprávněni předat nebo zpřístupnit příslušným oprávněným orgánům státní správy a policii, soudům a jiným
subjektům v souladu s právními požadavky i bez vašeho souhlasu.

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?
5.1 Při práci s osobními údaji volíme metody vyhovující účelu, pro který jsou zpracovávány.
5.2 Přístup k osobním údajům mohou mít pouze oprávněné osoby, jejichž pracovní náplň zahrnuje zpracování těchto údajů. Přístup
je umožněn pouze v rozsahu, který je nezbytný pro účel a charakteristiku zpracování vašich osobních údajů.
5.3 Před udělením oprávnění k nakládání s údaji byli zaměstnanci na příslušných pracovních pozicích vyškoleni v oblasti nakládání
s osobními údaji.
Technické zabezpečení dokumentů a jiné fyzické nosiče
5.4 Veškeré dokumenty a jiné fyzické nosiče, které má společnost v držbě a které obsahují zákonem chráněné osobní údaje, jsou
zabezpečeny proti nekontrolovatelnému přístupu neoprávněných osob. To zahrnuje zejména: uchovávání v uzamčených regálech
v uzamykatelných místnostech s protipožární ochranou, které se nachází v prostorách společnosti či v jiných vhodných prostorách
se stejnou mírou zabezpečení.
3/5
Technické zabezpečení elektronických údajů
5.5 Osobní údaje uchovávané v elektronické podobě jsou uloženy na serveru. Tento server se nachází v uzamykatelné skříni
v uzamčené místnosti.
5.6 Servery, na kterých jsou osobní údaje uloženy, jsou chráněny před útoky pomocí firewallových a antivirových systémů. Soubory
s údaji jsou zašifrovány.
5.7 Systém uchovává elektronický soubor záznamu dat, který identifikuje a zaznamenává, kdy, kým a proč byly osobní údaje získány
nebo jinak zpracovávány.
5.8 Soubory s údaji jsou denně zálohovány a zálohované soubory jsou pravidelně přepisovány.
5.9 V případě opravy informačních systémů provedou příslušnou opravu pouze důvěryhodné osoby, které jsou vázány povinností
zachovávat důvěrnost pod pohrůžkou smluvní pokuty.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
6.1 Zajišťujeme, aby shromážděné osobní údaje byly zpracovávány v podobě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu, která
nepřesáhne dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování. Především to znamená, že vaše údaje zpracováváme po celou dobu
našeho smluvního vztahu a jakoukoli dodatečnou dobu nezbytnou pro ochranu a výkon práv a povinností a dodržení platných
právních předpisů. Kromě toho zvláštní nařízení vyžaduje, abychom záznamy o určitých údajích uchovávali po delší dobu,
zejména proto, aby bylo orgánům umožněno plnění jejich činnosti.

A CO SOUBORY COOKIES?
7.1 Abychom vám návštěvu našich internetových stránek zpříjemnili a zajistili využití určitých funkcí, použijeme tzv. soubory
„cookies“ pro shromažďování a ukládání údajů. Více informací naleznete v zásadách pro použití souborů cookies dostupných na
internetových stránkách www.4lifedirect.cz/.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
8.1 Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a/nebo se zasíláním reklamních sdělení můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu
na níže uvedenou e-mailovou adresu: klient@4lifedirect.cz nebo na uvedenou kontaktní adresu společnosti nebo na níže uvedeném
telefonním čísle +420 225 989 400. S odvoláním souhlasu vám nevzniknou žádné náklady, kromě nákladů na zaslání oznámení
podle vašeho poskytovatele telefonních / internetových / poštovních služeb.
8.2 Dále máte právo na:
Přístup ke svým osobním údajům
Máte právo písemně požádat o
a) potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli,
b) informace o stavu zpracování vašich osobních údajů v registračním systému,
c) přesné informace o zdroji, z něhož byly vaše osobní údaje získány pro účely zpracování,
d) ostatní informace uvedené v článku 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
e) přehled vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
Opravu nebo výmaz vašich nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů
Máte právo písemně požádat o:
f) výmaz vašich osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování,
g) výmaz vašich zpracovávaných osobních údajů, v případě, že došlo k porušení zákona,
h) výmaz vašich osobních údajů v ostatních případech uvedených v článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
i) Zablokování vašich osobních údajů
Máte právo písemně požádat o zablokování vašich osobních údajů z důvodu odvolání vašeho souhlasu před uplynutím jeho
platnosti nebo v ostatních případech uvedených v článku 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, přenosnost vašich
osobních údajů k jinému správci osobních údajů,vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, bude-li legitimita
zpracování údajů založena na oprávněném zájmu společnosti 4Life Direct.
8.3 Pokud žádáte o informace o tom, zda a jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, budou vám poskytnuty do 30 od doručení
vaší žádosti. Pokud žádáte o přehled vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, máme právo na přiměřenou náhradu
nákladů spojených s pořízením kopií, zajištěním technických prostředků a odesláním informací.
8.4 Informace poskytnuté podle odstavce 8.1 těchto zásad ochrany osobních údajů budou obsahovat prohlášení, v němž bude uvedeno
následující:
a) účel, pro který jsou dané údaje zpracovávány,
b) osobní údaje nebo, je-li to relevantní, kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány, včetně veškerých dostupných
informací o zdroji těchto údajů,
4/5
c) zda je poskytnutí osobních údajů mandatorní či dobrovolné,
d) povaha automatizovaného zpracování s ohledem na použití údajů; pro účely rozhodnutí, zda jsou jednání či rozhodnutí,
která narušují práva a oprávněné zájmy, založena na tomto zpracování a
e) příjemce nebo kategorie příjemců.
8.5 Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše společnost nebo jakýkoli zpracovatel zpracovává vaše osobní údaje způsobem,
který je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, a zejména pokud jsou osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel, pro který jsou zpracovávány, jste oprávněni:
(i) požádat naši společnost či zpracovatele o vysvětlení,
(ii) požadovat na naší společnosti či na zpracovateli případnou nápravu situace. To zahrnuje zejména zablokování, opravu,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
(iii) Můžete rovněž přímo kontaktovat oddělení pro ochranu osobních údajů.
8.6 Bude-li vaše žádost opodstatněná, společnost příslušnou vadu odstraní (nebo zajistí, že zpracovatel vadu odstraní).
8.7 Vznikne-li vám újma v důsledku zpracování osobních údajů, máte právo domáhat se u soudů náhrady.
Jsme oprávněni tyto zásady ochrany osobních údajů příležitostně měnit. V případě, že provedeme podstatné změny týkající se způsobu,
jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, budeme vás o tom e-mailem či jinými prostředky informovat.